Tilaus- ja sopimusehdot

Tilaajalla on aina selonottovelvollisuus sopimukseen sisältyvistä ehdoista. Tutustu huolellisesti sopimusehtoihin. Noudatamme alla olevia sopimusehtoja tunti-, ja kustannusarvioperusteisissa töissä, ellei toisin mainita. Noudatamme kiinteähintaisissa töissä Rakennusalan erikoistöitä koskevia yleisiä sopimusehtoja (REYS-8-1995), kts. linkki

 

Tilaaminen

- Sopimus työn tekemisestä mainituin ehdoin katsotaan syntyneeksi, kun tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt työn suunnitelman, tarjouksen tai kustannusarvion.

- Tarjouksen, kustannusarvion tai tuntiveloitusperusteisen työn hyväksymisen jälkeen tilauksen voi perua korkeintaan 14 vuorokauden ajan. Mikäli tilauksen hyväksymisen ja työn sovitun ajankohdan välillä on lyhyempi aika, peruutus on tehtävä ennen sovitun työn aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan se hetki, kun työtä varten tarvittavat tarvikkeet tilataan tai työkohteeseen ajo alkaa.

- Työn peruutus on tehtävä kirjallisesti peruutusajan kuluessa sähköpostitse osoitteeseen posti@talotekniikkapihlainen.fi. Peruutusajan jälkeen tehdyistä peruutuksista, jotka eivät ole todistetusti lakiin perustuvia syitä, johtavat sopimussakkoon joka lasketaan todellisiin käytettyihin työ-, tarvike- ja matkakuluihin perustuen. Esimerkiksi tilatut tarvikkeet laskutetaan asiakkaalta täysimääräisesti, ellei tarvikkeet ole myytävissä eteenpäin kulloinkin olemassa olevan työtilauskannan perusteella.

- Tarjous tai kustannusarvio on voimassa 30 vuorokautta lähetyspäivämäärästä lukien, ellei toisin mainita. Tämän jälkeen tarjous tai kustannusarvio ei ole enää voimassa.

- Mikäli tilaaja muuttaa työn tai sopimuksen sisältöä tai aikataulua kustannusarvion tai tarjouksen hyväksymisen jälkeen, näistä aiheutuvat työ- materiaalikustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ”Lisätyö”-riveinä.

- Kustannusarvion ylitys urakoitsijan puolelta on Kuluttajansuojalain mukaisesti perustellusta syystä enintään +15%. Perusteltu syy ylitykselle on aina eritelty kirjallisesti laskussa.

- Mikäli kustannusarvio tai tarjous ei johda tilaukseen voimassaoloajan aikana, laskutetaan tilaajalta hinta-arvion tai tarjouksen voimassaolon umpeutumisen jälkeen toteutuneet työ- ja matkakustannukset, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti ennen arvion tekemistä.


 

Vianhaut, takuutyöt

- Vianhaut tehdään aina tuntiveloitusperusteisesti, kunnes vian syy saadaan selville. Tämän jälkeen vian korjaamisesta on mahdollista antaa kustannusarvio. Mikäli

vika on takuunalainen, noudatetaan takuutyön ehtoja. 

- Urakoitsija myöntää omalle työlleen 3 vuoden takuun. Urakoitsija myöntää laitteelle tai asennustarvikkeelle valmistajan, maahantuojan tai tukkuriliikkeen myöntämän takuun.

- Urakoitsija (suhteessa tilaajaan) vastaa kokonaisuudessaan takuunalaisesta korjauksesta ja sen kustannuksista. Urakoitsija ei myönnä asiakkaan hankkimalle tarvikkeelle tai laitteelle takuuta.

- Tilaaja vastaa (suhteessa urakoitsijaan) kokonaisuudessaan kustannuksista, jotka eivät perustu urakoitsijan asennustyöstä johtuviin syihin. Urakoitsija laskuttaa korjauksen todellisiin kustannuksiin perustuen tilaajalta.

- Takuuajan umpeutumisen jälkeen ilmoitettujen korjaustarpeiden kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti tilaaja.

- Takuu umpeutuu, mikäli tilaaja laiminlyö selonottovelvollisuutensa tai velvollisuutensa noudattaa valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeita.

- Mikäli tilaaja reklamoi asennuksesta tai urakoitsijan myymästä tarvikkeesta, on urakoitsijalle annettava kohtuullinen aika reagoida korjaustarpeeseen ennen kolmannen osapuolen käyttöä.

- Urakoitsijalla yksipuolinen oikeus reklamaation perusteella purkaa kauppa harkintansa mukaan. Urakoitsijalla on oikeus purkaa asennus, rakenteiden ennallistaminen kuten voidaan kohtuudella odottaa.

- Reklamaatio työstä tai urakoitsijan myymästä tarvikkeesta on annettava kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen posti@talotekniikkapihlainen.fi.

- Asennetulla tuotteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Mikäli tuotteessa on virhe, tilaajan on tehtävä reklamaatio yo. ohjeiden mukaisesti.


 

Maksaminen

- Omistusoikeus myytyyn tuotteeseen siirtyy tilaajalle kun koko kauppasumma on maksettu. Tilaajalla ei ole oikeutta tahallisesti tai huolimattomuuden vuoksi

heikentää myydyn tarvikkeen jälleenmyyntiarviota tänä aikana.

- Laskun maksuehto 14 vuorokautta. 14 vuorokauden kuluttua laskun eräpäivän jälkeen laskusta lähetetään maksumuistutus, jolloin alkuperäiseen laskuun lisätään

5 euron huomautuskulu. Lasku siirretään tällöin perintäyhtiön käsiteltäväksi.

- Tilaajan tekemä huomautusaika laskusta tai työstä on 7 vuorokautta, jolloin laskun perintä keskeytetään asian selvittämisen ajaksi. Tämän jälkeen tehdyt huomautukset eivät keskeytä laskun perintää asian selvittämisen ajaksi.

- Huomautus urakoitsijalle on annettava kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen posti@talotekniikkapihlainen.fi.

- Mikäli lasku lähetetään kirjeitse, lisätään laskutuslisä 5 euroa. Laskutuslisä ei sisälly tarjoukseen tai kustannusarvioon.

- Mikäli tarjouksen tai kustannusarvion hyväksymisen jälkeen lasku muutetaan laskutettavaksi erissä tilaajan toiveesta, lisätään jokaiseen erään 15 euron erälaskutuslisä.

 

Poikkeavuudet

- Mikäli tehtävän läpiviennin kohdalta rakenteesta paljastuu taloteknisiä järjestelmiä (vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai muita vastaavia järjestelmiä) tai rakenteita (kantavat rakenteet, raudat, kivi tai muut vastaavat) jotka estävät läpiviennin tekemisen alkuperäisen suunnitelman mukaisin menetelmin, näistä aiheutuvat kulut laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan Lisätyöt-riveinä. Tilaajalle ilmoitetaan välittömästi poikkeavuuden ilmaannuttua.

- Ennalta-arvaamattomat muutokset tai korjaukset, jotka johtuvat poikkeavista tai heikkolaatuisista asennus- tai rakennusmenetelmistä tai joita ei voida tavanomaisin menetelmin välttää laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan Lisätyöt-rivein. Tälläinen tilanne voi tulla esimerkiksi betonin/rappauksen tai muun pinnoitteen halkeilu läpivientiä tehdessä. Tilaajalle ilmoitetaan välittömästi tarpeen ilmaannuttua.

 

Hinnoittelu
- Tuntiveloitushinta sähkötyöt 63 euroa/alkava tunti sis. alv24%

- Tuntiveloitushinta kylmäasennustyöt 74 euroa/alkava tunti sis. alv24%

- Tuntiveloitushinta LVI-työt 60 euroa/alkava tunti sis. alv24%

- Arkisin klo 16-08, viikonloppuisin ja pyhinä minimi tuntiveloitushinta 2 tuntia.

- Hälytyskorvaus 100 euroa/kerta sis. alv24%.

- Kilometrikorvaus 0-20 km 25€, 21-40km 40€ ja ylimenevät kilometrit 0,90€/km sis. alv24%. Matkoiksi luetaan edestakaiset matkat toimipisteen ja kohteen välillä sekä muut työhön liittyvät matkat. Matka-aika on laskutettavaa aikaa tuntiveloitusperusteisesti.

- Työkalukorvaus erikseen mukaan otettavasta erikoistyökalusta 50 euroa/kerta sis. alv24%.

- Tarvikkeet tukkuliikkeiden hinnoittelujen mukaan.
- Aliurakoitsijoista aiheutuvat kulut aliurakoitsijoiden omien hinnoittelujen mukaan.

 

---

 

 

 

 

---

Rekisteri- ja tietosuojaehdot

 

Tämä on Talotekniikka Pihlainen Oyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.09.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Talotekniikka Pihlainen Oy 3222495-7

p. 044 2359643

@ posti@talotekniikkapihlainen.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anssi Pihlainen

0442359643 posti@talotekniikkapihlainen.fi

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilaus- ja sopimusehdot 

 

Rekisteri- ja tietosuojaehdot